Podmienky spracovania
osobných údajov

Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania s marketingovými ponukami prevádzkovateľa: Divadlo Aréna, príspevková organizácia, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava, IČO: 30777810. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvekodvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Doba uchovávania osobných údajov uplynie po skončení účelu spracovania. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ani nedochádza k profilovaniu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Spoločnosť Divadlo Aréna vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy:zodpovednaosoba@divadloarena.sk.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: a) emailovou správou zaslanou na adresu: marketing@divadloarena.sk, b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa (na obálke uveďte text „GDPR – odvolanie súhlasu“).